Schedule


วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา รายการ ประเภทรายการ ผู้ดำเนิน
รายการ
เปิดสถานี
06.00 – 07.00 น.
เสียงจากบ้านส้าน ข่าวสารท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน 
เรื่องราวที่คนท้องถิ่นต้องติดตามและร่วมกันเสนอความคิดเห็น
เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ
ดีเจ.อาภรณ์ ภูมิภูถาวร

07.00 – 08.00 น. ข่าว ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์  

08.00 น. เทียบเวลาเคารพธงชาติ

08.05 – 09.00 น. เสียงจากบ้านส้าน ข่าวสารท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน ดีเจ.อาภรณ์ ภูมิภูถาวร

09.00 – 12.00 น. 98 Variety Update เรื่องราวหลากหลาย IT 
ท่องเที่ยว พากิน พาเที่ยว
ธนยศ วัฒนารมย์ (ดีเจ.ต่าย) และ
ดีเจ. นาเดีย

12.00 – 12.30 น. ข่าว ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์  

12.30 – 13.00 น. 98 Hot Hit Jukebox  

13.00 – 15.00 น. World wide 98 นำเสนอเรื่องราวของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ดีเจ. นาเดีย

15.00 – 17.00 น. Inside IT สนทนาเพื่อนำข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตลอดจนแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์
และ Software Internet
วิโรจน์ ทองอ่อน และ 
ณัฐวุฒิ นำมณีวงค์

17.00 – 18.00 น. Evening Paradise นำเสนอข่าวสารเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
และตอบคำถามปัญหาสุขภาพทั่วไป 
ส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
ทัศยุ เดชะโชติ
(ดีเจ. โชยุ)

18.00 น. เทียบเวลาเคารพธงชาติ

18.05 – 19.00 น. Evening Paradise   ทัศยุ เดชะโชติ
(ดีเจ. โชยุ)

19.00 – 19.30 น. ข่าว ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์  

19.30 – 21.00 น. Travel & Trip นำเสนอข่าวสารและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
จัดรายการเป็นภาคภาษาอังกฤษ เปิดเพลงสากล
ณาพิริณ วิวัฒนวงศา
(ดีเจ.พิริน)

21.00 – 24.00 น. Online Society นำเสนอข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
์ และ Internet ทั้ง Software 
และ Hardware Games
ดีเจ. นาเดีย,กีวี่

 
วันเสาร์
เวลา รายการ ประเภทรายการ ผู้ดำเนิน
รายการ
06.00 – 16.00 น. 98 Hot Hit Jukebox  
16.00 – 19.00 น. Rock Never Die เรียนรู้เรื่องดนตรี สัมผัสนานาสาระ กับดนตรีร็อคในทุกรูปแบบ และเล่นดนตรีสดออกอากาศ Mr.Morgan
19.00 – 19.30 น. ข่าว ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์  
19.30 – เช้า 98 Hot Hit Jukebox  

 
วันอาทิตย์
เวลา รายการ ประเภทรายการ ผู้ดำเนิน
รายการ
06.00 – 12.00 น. 98 Hot Hit Jukebox  
12.00 – 12.30 น. ข่าว ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์  
19.00 – 19.30 น. ข่าว ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์  

 

หมายเหตุ :

(1) วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จัดทำเป็นเวทีเยาวชน เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ ด้านดนตรีในหลาย ๆ ประเภทได้มาแสดงสดเพื่อออกอากาศ และเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ หรือเยาวชนที่มีความรู้ด้านวิชาการมาพูดคุย และตอบปัญหาด้านการเรียนการสอนของนักเรียนในแต่ละชั้น

(2) ทุกชั่วโมงจะมีการเปิดสารคดีเกี่ยวกับ IT, การท่องเที่ยว, สุขภาพ, การศึกษา และสารคดีเกี่ยวกับสำนึกรักภูเก็ต

(3) ผู้ฟังสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนด้านอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.radiophuket.com

 
 
 

Main Menu

  IT Radio Phuket FM.98.0 MHz
2/77 ถ.ศักดิเดชน์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Mobile : 081 - 3709116
E-mail : info@radiophuket.com